01 avril 2010

Politisyin pa kontan mwa

Bann politisyin morisyin zordi zur ek zot ban gran valer in inspir mwa.  Zot fin inspir mwa, pa pu mo fer kuma zot, lwin de la, me pu mo poz mwa enn bann kestyon.  Eski sa bann gran batisser kominalism la ena omwin enn ti konsiderasyon pu mwa, enn mayon lavenir pei?


Repons a sa kestyon la truv dan tit lartik la.  Pu pran konsyans ki sa kumsa, mo pa fin bizin atann sa resant peryod demonstrasyon 'roder but' la, kot lalyans plis inportan ki program elektoral ek kot kantite tiket plis inportan ki konviksyon sosyal ek ekonomik.  Avan sa deza, mo ti realize ki politisyin pa kontan mwa, enn zenn ki sorti depi enn klass moyenn eze ki ena talan ek kapasite fer gran kitsoz.

Politisyin pa kontan mwa parski zot pa interese fer mwa dekuver ek develop mo ban kalite intelektyel ek artistik.  Zot bann priyorite byen lwin depi fer mo ledikasyon.  Wi, mem si ledikasyon gratwi ek obligatwar pu tu morisyin ziska sez an, se enn system krwar ki bann dimunn zot servo fonksyonn kuma enn kulwar.  Zot system ledikasyon pa permett strikteman personn develop so personalite, so bann devwar en tan ki etr sosyal ek tu so bann prop kapasite.

Bann politisyin pa vreman interese ek nu ledikasyon, saki plis inportan pu zot, se montre dimunn zot pe fer kitsoz.  Lerla, apre gran reform Steeven Obeegadoo - ki zot pa mem finn donn letan fer so prev - zot fin lans enn lamod zis pu kone kisana pu kapav fer plis ditor a ledikasyon ban morisyin.

Politisyin finn montre mwa ki meritokrasi, ki inportan pu mwa, enn badinaz pu zot.  Depi mo lekol mem, zot organiz bann diferan konpetisyon kot zot fini kone ant zot mem kisana zot pu fer gagne parski so lekol dan X sirkonsripsyon u li fami ek X dimunn.  Li enn realite ki tu profeser ek tu zelev dan lekol guvernman kone sa, zeneration apre zeneration, la tradisyon la paret pe perpetye en plis!  Mwa, mo enn pasyone, mo bizin entur mwa ek bann dimunn ki inspir mwa ek mo travay dir kan mo engaz mwa dan kitsoz.

Vizibleman, ban politisyin pa kontan sa zot.  Zot bizin dimun ki pu kuver zot e ki pu swiv zot lord lizye ferme, samem pli gran kalite pu zot.  Malerezman, mo pena sa e se osi kifer politisyin pa kontan mwa.

Politisyin morisyin zordi zur in montre mwa kuma zot fer dimun lev pake ale, san zot get merit.  Zot protez ban 'nu bann' kuma nu dir ek partu partu, bann sef nek ban pyon politik.  Zot finn osi montre mwa ki parski mo bann paran pa ti interesse pu swiv bann 'nu bann'
zot maguy, zot finn bizin lager pu gagn saki dwa zot.

Politisyin pa interese ki mo revinn dan moris kan mo pu fini mo letid deor.  Zot pa pe fer nanye pu ki lexpertiz morisyenn revinn dan moris e pa ress en deor.  Paret kumadir, zot prefer truv bann zenn ress en deor, kitfwa pu gard puvwar pli lontan e ki zis bann roder but ress isi.

Osi, bann politisyin gagn mari per pu koz seks ek kapot.  Zot prefer gard mwa burik an seki konsern seks parski zot krwar sa pu desinteress mwa depi la kestyon.  Aparaman, ban politisyin la zamai in lir bann etid resers u mem bann teks kuma pyess 'L'École des Femmes' ki depi Molière so lepok ti ekrir.  Ofe, kan zot gard edikasyon seksyel lwin depi mwa, zot pe demontre zot gran lanvi pu fer mwa vinn enn delinkant seksyel, inkapab respekte mo prosin.  Kan zot konsider la kestyon introdwir edikasyon seksyel lekol, se enn programm extra abstre uswa konservater ki zot pe mett an avan.

Zot dir mwa la press lib, me rapor drwa de lom 'White House' dir ki guvernman morisyin in atant a liberte ekspresyon so ban sitoyin an ferman Facebook pu enn zurne, ki zot in sekestre de zurnalist parski banla in anons enn nuvel lor la sante premye minis ki boku so bann pross ti pe konfirme a lepok.  Zot pa realize kan zot pe atak sa ban instititsyon la, zot pe atak mwa, parski la press se linstriman lepep, mo linstriman.

Zot dir mwa, mo gagn drwa pa dakor me mett 'cracking' lor dimunn ki ekrir kitsoz kont zot, avoy taper al batt li e maske sa zistwar la dir sanse dimunn la in blese kan lin debatt.  Mwa, mo senti mo bizin kapav eksprim mwa, sinon mo senti mwa oprese ek mo babani(lol) monte!  Me la enkor, zot na pa kontan dimunn kumsa zot!

Zot kokin kas, ena enn lame pe naz dan lakess ek enn lot dan ladrog.  Mwa mo pa interese ar kokin pu zot u pran enn par pu res trankil, mo pa interese detrwir lavi dimunn nonpli.  Mo zis enn zenes kin desid pu res integ.

An gro, zot pa envi fer mwa aprann ban zafer ek zot pe montre mwa kuma zot zot diriz enn diktatir ipokrit kasyet kasyet deryer bann prinsip enn foss demokrasi.

Alalila, sa se mo konsta: politisyin pa kontan mwa e twa, to pense zot kontan twa?

xoxo

P.S. Mo 'kreol ekri' pa swiv 'disksioner morisien' ki dernyer form plis korek ek/u ofisyel kreol ki servi, mo retruv mwa pli byen avek enn ortograf plis fonetik.

Photo: zazzie.com